รายงานตัวชี้วัด "ความเสียหายจากภัยแล้ง (2554-2563)"